Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wawa4Ukr

Urząd m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Wawa4Ukr.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-07-25
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2022-08-19
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-08-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa19115 Urzędu m.st. Warszawy.

E-mail: kontakt@um.warszawa.pl

Telefon: (22)19115

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Biuro Informatyki

E-mail: Sekretariat.IT@um.warszawa.pl

Telefon: 224433300

Adres: plac Bankowy 2, 00-950 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Biur i jednostek Urzędu m.st. Warszawy

Siedziby Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W ramach poddomeny https://warszawa19115.pl istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego online.

Inne informacje i oświadczenia

Nawiązana została stała współpraca z zewnętrznymi ekspertami dostępności. Strona będzie sukcesywnie udoskonalana. Prosimy o zgłaszanie zauważonych problemów z dostępnością serwisu Wawa4Ukr, będącego częścią portalu mojaWARSZAWA.