Regulamin

REGULAMIN USŁUGI CYFROWEJ WAWA4UKR

§1 Postanowienia ogólne

1. Zapoznaj się z treścią niniejszego regulaminu i go przestrzegaj. Pamiętaj, że dokonywanie płatności elektronicznych w ramach Wawa4Ukr jest jednoznaczne z akceptacją zawartych w nim zasad.
2. Wawa4Ukr to usługa cyfrowa portalu mojaWARSZAWA w formie wpłaty, dzięki której możliwe jest dokonywanie darowizn dla obywateli Ukrainy przez internet. Usługa dostępna jest pod adresem https://wawa4ukr.moja.warszawa19115.pl/ i została również dodana do katalogu usług ww. portalu.
3. Właścicielem i administratorem usługi cyfrowej Wawa4Ukr oraz portalu mojaWARSZAWA jest Urząd m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), przy Pl. Bankowym 3/5, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640. Organizatorem wpłaty jest natomiast Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa19115.
4. Z Urzędem m.st. Warszawy można skontaktować się:
a) pod numerem telefonu 19115
b) przez adres e-mail: kontakt@um.warszawa.pl 
5. Ponieważ usługa cyfrowa Wawa4Ukr jest częścią portalu mojaWARSZAWA, poza niniejszym regulaminem obowiązkowe jest również zapoznanie się z ogólnym regulaminem portalu, jego polityką prywatności (traktującą m.in. o wykorzystywaniu plików cookies) oraz klauzulą informacyjną (zawierającą zapisy o ochronie danych osobowych).

§2 Informacja o usłudze cyfrowej Wawa4Ukr

1. Celem usługi cyfrowej Wawa4Ukr jest dostarczenie nowoczesnego narzędzia informatycznego, dzięki któremu możliwe będzie dokonanie wpłaty przez internet.
2. Wawa4Ukr ma postać elektronicznego formularza, za pośrednictwem którego można dokonywać wpłat na pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy.
3. Wawa4Ukr udostępniana jest przez miasto nieodpłatnie. Jedynymi opłatami, które można ponieść są opłaty prowizyjne ustalane przez operatora płatności elektronicznych, o którym mowa w §3 ust. 1. 
4. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, którymi opiekuje się m.st. Warszawa, a także na pomoc humanitarną dla ukraińskich miast. Zbiórki darów rzeczowych, punkty informacyjne, miejsca noclegowe, kilkutysięczna sieć wolontariuszy – warszawska pomoc dla ukraińskich uchodźców przybiera różne formy. Jedną z nich jest właśnie ta wpłata. Warszawa jako miasto partnerskie Kijowa, Charkowa i Odessy wyraża solidarność z sąsiadami i udziela im wsparcia w każdy możliwy sposób.

§3 Zasady i wymagania związane z dokonywaniem wpłat

1. Wpłaty na pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy obsługuje operator płatności online Przelewy24 – Pay Pro S. A., z którym Urząd m.st. Warszawy zawarł stosowną umowę.
2. Przed dokonaniem wpłaty, należy zapoznać się z regulaminem płatności elektronicznych, polityką prywatności, zasadami reklamacji, obowiązkiem informacyjnym RODO dla płatników tego operatora.
3. Za księgowanie wpłat odpowiadają banki, a także wskazany wyżej zewnętrzny operator płatności online. Urząd m.st. Warszawy nie ma wpływu na prawidłowość oraz moment zaksięgowania wpłaty. W zależności od kanału płatności wybranego przez darczyńcę, czas księgowania może wynieść od kilku sekund do kilku dni roboczych. Co istotne, Urząd nie ma również wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty, które mogą powstawać w przypadku wyboru niektórych wariantów wpłat. Dotyczy to szczególnie kosztów wynikających z przewalutowania w przypadku rachunków prowadzonych w obcej walucie lub dodatkowych opłat pobieranych przez banki, w których darczyńcy posiadają konta.
4. Kwota wpłaty, którą darczyńca przeznaczy na pomoc humanitarną, jest widoczna publicznie. Darczyńca ma możliwość ukrycia swojego podpisu (pseudonimu czy imienia i nazwiska na liście wpłat). W tym celu konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu w trakcie dokonywania wpłaty.
5. Darczyńca może przekazać dobre słowo i dodać otuchy obywatelom Ukrainy – wystarczy, że wpisze je w odpowiednie pole formularza w momencie dokonywania wpłaty. Treść będzie widoczna na liście darczyńców oraz wysokości ich wpłat.
6. Technicznymi warunkami realizacji wpłaty w ramach usługi cyfrowej Wawa4Ukr są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
b) przeglądarka internetowa, która umożliwia wywoływanie i przeglądanie na ekranie urządzenia stron internetowych oraz obsługująca język programowania JavaScript, akceptująca pliki cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL.
c) adres e-mail (przekazywany do operatora płatności elektronicznych i konieczny do zrealizowania wpłaty)
d) konto w bankowości elektronicznej
e) karta płatnicza VISA, MASTERCARD, Maestro lub JCB (w przypadku płatności kartą)
f) urządzenie autoryzujące lub karta kodów jednorazowych do autoryzacji operacji finansowej (w niektórych przypadkach)
7. Do szczególnych zagrożeń należy realizowanie wpłaty bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to przede wszystkim mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarki internetowej o funkcje spoza standardu HTML. Ponadto, w przypadku nieodpowiedniego skonfigurowania zabezpieczeń przeglądarki, istnieje również ryzyko nieuprawnionego przechwycenia danych, które przesyłane są z i do serwera portalu mojaWARSZAWA. Zalecamy niedokonywanie zmian w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki internetowej.
8. Przekazanie wpłaty na pomoc obywatelom Ukrainy nie wymaga zakładania konta użytkownika w portalu mojaWARSZAWA.

§4 Udostępnianie danych osobowych operatorowi płatności online

1. Urząd m.st. Warszawy może udostępniać dane osobowe darczyńców operatorowi płatności elektronicznych PayPro S. A. na mocy zawartej z nim umowy. Taka daną osobową może być:
a) adres e-mail
wtedy, kiedy pozwala zidentyfikować darczyńcę.
2. W formularzu wpłaty, o którym mowa §2 ust. 2, darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz operatora płatności elektronicznych PayPro S.A. poprzez zaznaczenie opcji z treścią tej zgody.
3. Udzielenie zgody, o której mowa w ust. wyżej, jest warunkiem dokonania wpłaty na rzecz obywateli Ukrainy.
4. Dane osobowe, których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy, są przetwarzane zgodnie z obowiązującą klauzulą informacyjną usługi cyfrowej Wawa4Ukr.
5. Dane osobowe, które zostają udostępnione operatorowi płatności elektronicznych PayPro S.A., przetwarzane są w oparciu o szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych w serwisie Przelewy24.
6. W sytuacji, o której mowa wyżej, PayPro S. A. administratorem otrzymanych danych osobowych i będzie je przetwarzać w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych udostępnianych na stronie Wawa4Ukr, w szczególności w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw, a także identyfikacji darczyńcy w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

§5 Wycofanie wpłaty

1. Wpłaty, o których mowa w §2 pkt. 2, nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
2. W przypadku zwrotu wpłaty zarówno Urząd m.st. Warszawy, jak i operator płatności elektronicznych PayPro S. A. nie zwracają prowizji.

§6 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz międzynarodowego.
2. Administrator i właściciel usługi cyfrowej Wawa4Ukr, a także portalu mojaWARSZAWA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści tego regulaminu w każdym czasie, bez konieczności informowania o tym swoich użytkowników.
3. Data publikacji: 19 sierpnia 2022r.
4. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji.