Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przekazania Twojej wpłaty humanitarnej na rzecz obywateli Ukrainy przez internet. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. Na pytania związane ze sposobem i zakresem ich przetwarzania, a także na temat przysługujących Tobie praw odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Urząd m.st. Warszawy może udostępnić Twoje dane osobowe w zakresie adresu e-mail operatorowi płatności elektronicznych PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-326), ul. Kanclerska 15A, na mocy zawartej z nim umowy. W tej sytuacji administratorem Twoich danych osobowych będzie PayPro S.A. i będzie je przetwarzać w celu świadczenia usługi płatniczej udostępnionej tej stronie. Na Twoje pytania w zakresie ich przetwarzania odpowie Inspektor Ochrony Danych w PayPro S.A., pod adresem e-mail: iod@przelewy24.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usługi cyfrowej Wawa4Ukr, czyli internetowej wpłaty dla obywateli Ukrainy. Dane przetwarzane i udostępniane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Dokonujesz tego w trakcie dokonywania wpłaty przez dedykowany formularz.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz mieć możliwości przekazania swojej wpłaty.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji wskazanego w zgodzie celu. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Twoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
c) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie Twojej zgody.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

Masz prawo do:
a) wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
b) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
c) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
d) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych została przez Ciebie wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
• Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Twoje dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
e) przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193 Warszawa), ul. Stawki 2, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Twoich danych osobowych.

Przysługuje Tobie prawo również do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.